Poznaj projekt planu dla rejonu Czerniakowa Południowego

Od 9 maja do 8 czerwca trwa wyłożenie projektu planu miejscowego dla rejonu Czerniakowa Południowego. Do 2 lipca złóż uwagi do projektu planu do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Pamiętaj, by zgłosić uwagi na piśmie, osobiście lub pocztą. Formularz do zgłaszania uwag znajduje się na stronie dotyczącej wyłożenia planu.

Dostępna tu prezentacja online jest streszczeniem zapisów planu miejscowego.

Pełny tekst i rysunek planu dostępne są na stronie dotyczącej wyłożenia planu.